U bevindt zich op: Home Financiën

Financiën

Toelichting jaarrekening

Exploitatieresultaat 2012

financien euro-banknotes

Het RIVM heeft over 2012 een positief resultaat gerealiseerd van € 2,8 miljoen. De belangrijkste elementen die tot dit resultaat geleid hebben zijn een beperkt negatief exploitatieresultaat vanuit de normale bedrijfsvoering
(- € 1,9 miljoen), incidentele meevallers en efficiencyvoordelen op projecten
(€ 2,5 miljoen) en diverse mee- en tegenvallers onder andere in de huisvestingskosten (€ 2,1 miljoen).

Jaarrekening Exploitatiestaat 2012 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie   

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Baten

 

 

 

Omzet VWS-eigenaar

25.045

32.873

7.828

Omzet VWS-opdrachtgevers

126.871

142.633

15.762

Omzet I&M

44.776

40.108

-4.668

Omzet ELI

1.350

7.221

5.871

Omzet overige departemensen

6.245

8.625

2.380

Omzet derden

187.772

136.089

-51.683

Rentebaten

50

296

246

Vrijval voorzieningen

-

2.917

2.917

 

 

 

 

Totaal Baten

392.109

370.762

-21.347

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Apparaatskosten

384.776

357.793

-26.983

Afschrijvingskosten

6.886

6.402

-484

Rentelasten

447

294

-153

Dotaties voorzieningen

-

3.472

3.472

 

 

 

 

Totaal Lasten

392.109

367.961

-24.148

 

 

 

 

Saldo van baten en lasten

-

2.801

2.801

 

Zoeken:

Service