U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht RIVM heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van het RIVM te bewaken. Dit doet zij door toezicht te houden op én te adviseren over het niveau en de kwaliteit van uitvoering van het onderzoek en het kwaliteitssysteem van het RIVM. Op basis van haar bevindingen stelt de Commissie jaarlijks een verklaring op over het kwaliteitsniveau van het onderzoek en het kwaliteitssysteem van het RIVM.

Haar oordeel rapporteert de Commissie vervolgens aan de eigenaar van het RIVM, de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Commissie heeft kennis genomen van het in 2012 verder ingezette intensieve veranderprogramma voor herinrichting van de diverse centra en stafeenheden van het RIVM en van de strategische keuzes over de beoogde maatschappelijke en wetenschappelijke positionering en de strategische kwaliteiten die deze positionering mogelijk maken. De Commissie blijft de ontwikkelingen en de mogelijke invloed daarvan op de wetenschappelijke kwaliteit nauwlettend volgen, ook op het gebied van internationale activiteiten.

De Commissie heeft in 2012 uitvoerig stilgestaan bij de organisatorische ontvlechting van de verschillende vaccintaken van het RIVM. Medio 2012 is het eindrapport met opdrachtgevers besproken, geaccordeerd en afgerond. De Commissie ondersteunt de genomen stappen. De Commissie is ervan overtuigd dat de vaccindeskundigheid en de continuïteit van de wetenschappelijke borging binnen het RIVM door deze zorgvuldige overwegingen behouden blijven.

De Commissie heeft het RIVM uitgenodigd om in 2012 een wetenschappelijke audit op het gebied van Voeding en Voedselveiligheid uit te laten voeren. Het doel van de audit is om de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke betekenis van deze taakvelden te beoordelen. De Commissie is gedurende het jaar meerdere malen op de hoogte gehouden van de voorbereidingen van deze audit.

Eén van de nieuwere taken van het RIVM is de aansturing/coördinatie/regie op beleidsimplementatie en beleidsuitvoering. Een voorbeeld hiervan is het implementeren van nieuwe landelijke preventieprogramma’s. Deze taak is door het ministerie van VWS overgeheveld van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) naar het RIVM en heeft geleid tot de oprichting van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Het auditeren van dit type (regie-)opdrachten is nog niet eerder door de Commissie verricht. De Commissie onderkent de complexiteit van het uitvoeren van een dergelijke audit, maar heeft het RIVM toch uitgenodigd deze (regie-)audit bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek te laten uitvoeren.

Samenstelling in 2012

De samenstelling van de Commissie van Toezicht was in 2012 als volgt: 
Leden benoemd op voordracht van de KNAW:
prof. dr. E.J. Ruitenberg (voorzitter) (internationale volksgezondheid)
prof. dr. J.W.M. van der Meer (geneeskunde en infectieziekten)

Leden aangewezen door de minister van VWS:
prof. dr. J.A. Knottnerus (huisartsgeneeskunde en volksgezondheid)
prof. dr. G.J. Mulder (toxicologie)
prof. dr. J.G.A.J. Hautvast (voeding en voedselveiligheid)
prof. dr. J.H. Kingma (kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg)

Leden aangewezen door de minister van I&M:
prof. dr. J.C.M. Van Eijndhoven (risico’s en risicocommunicatie)
prof.dr. H.J.P. Eijsackers (ecologie en ecotoxicologie)

Lid aangewezen door de minister van EZ:
prof.dr. R. Rabbinge (levenswetenschappen en voedselzekerheid)

Het secretariaat werd verzorgd door Bureau Directieraad van het RIVM. Mevrouw. M. Grasso (RIVM) is secretaris van de Commissie.

 

Joost Ruitenberg 
            Joost Ruitenberg
  voorzitter Commissie van Toezicht

Meer informatie

Zoeken:

Service